Regelement van orde

ARTIKEL 1

Tot het park hebben uitsluitend toegang de spelers die in het bezit zijn van een geldige parkkaart van het Tennispark Hanenburg. Iedereen die zonder geldige parkkaart gebruik maakt van de tennisbanen of andere voorzieningen op het park, wordt door of namens de directie verwijderd. Het voorgaande is niet van toepassing tijdens competitiewedstrijden en/of toernooien gehouden op het park.

ARTIKEL 2

Het reglement van orde maakt deel uit van elke baan huurovereenkomst en is evenzeer van kracht t.a.v. spelers (speelsters) die op basis van een abonnement dan wel op basis van losse verhuur dan wel als rechtmatige introducé spelen.
De openingstijden van de tennisbanen zij als volgt:

Lente & Zomer

(27 maart – 15 oktober)

Weekdagen 08:30 – 23:00 uur
Zaterdag 08:30 – 17:00 uur
Zondag 09:00 – 17:00 uur

Herfst

(16 oktober – 22 december)

Weekdagen 08:30 – 22:00 uur
Zaterdag 08:30 – zonsondergang
Zondag 09:00 – zonsondergang

Winter (2024)

(2 januari – 1 april)

Weekdagen 09:00 – 22:00 uur
Zaterdag 09:00 – 17:00 uur
Zondag 09:00 – 17:00 uur

Hiervan zijn uitgesloten twee of drie periodes van in totaal 18 dagen gedurende welke de verhuurder de banen voor het houden van wedstrijden ter beschikking zal hebben. Mits hij daar tenminste twee weken vantevoren mededeling van doet door aanplakking op een voor belanghebbenden duidelijk zichtbare plaats op het park, bij voorkeur het mededelingenbord.
Op de avond van Dodenherdenking zijn de tennisbanen tussen 19.45 en 20.15 gesloten.
Gedurende de winter periode  wordt i.v.m. de weersomstandigheden en het minder intensief gebruik van het speelrecht, een voor alle parkkaartleden geldend afschrijfsysteem voor alle bespeelbare banen gehandhaafd. Dit geldt niet voor de baan/banen in gebruik door de Tennisschool. Op verzoek kan de verhuurder in speciale gevallen dispensatie verlenen. (bijv. club/jubileum toernooi).

ARTIKEL 3

Het gebruik van tennisschoenen met een zoolprofiel geschikt voor het spelen op gravel- en kunstgrasbanen is verplicht. Het spelen op schoenen met hakken, ook al zijn het rubberhakken en (hardloop-) schoenen met grof profiel is verboden. De spelers (speelsters) dienen gekleed te zijn in correcte tenniskleding.

ARTIKEL 4

Auto’s, brommers, rijwielen of andere soortgelijke vervoersmiddelen, kunnen uitsluitend worden geparkeerd c.q. gestald op de door de parkdirectie daartoe aangewezen plaatsen. Gebruikers van het park dienen rekening te houden met het feit dat het park buiten de openingstijden om wordt afgesloten en achtergebleven vervoersmiddelen pas de volgende dag weer opgehaald kunnen worden.

ARTIKEL 5

Niet-tennisspelende kinderen zonder begeleiding van een volwassene worden op het park niet toegelaten. Tennis-spelende ouders mogen alleen eigen kinderen meebrengen en zijn verplicht voortdurend toezicht te houden zodat er geen overlast voor andere spelers of bezoekers van het park ontstaat.

ARTIKEL 6

De directie kan toestaan honden op het park mee te brengen.

ARTIKEL 7

Het is een ieder zonder schriftelijke toestemming van de directie verboden op het park sport- en/of andere artikelen aan te bieden en/of te verkopen.

ARTIKEL 8

Slechts met schriftelijke toestemming van de directie is het toegestaan een andere dan de op het park aangestelde tennisleraar (lerares) les te laten geven.

ARTIKEL 9

Men mag alleen gebruik maken van de baan welke men gehuurd heeft. Bij overtreding van de bepaling wordt de betrokkene daarvoor de volgens tarief geldende huur ten laste gelegd met een minimum van één uur.

ARTIKEL 10

Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de parkdirectie, in strijd zijn met de goede orde:
a.  hinderlijk of onbehoorlijk optreden, waaronder grof taalgebruik
b.  het maken van muziek en hinderlijk luid stemgebruik
c.  het spelen met ballen buiten de baan
d.  het belopen van de taluds
e.  het beklimmen van omrasteringen
f.  het verontreinigen van de banen of het bijbehorende terrein door het wegwerpen van papier, afval e.d.
g. elke gedraging waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade kan worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.

ARTIKEL 11

Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel van of door de spelers op het park, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht of opgelopen, en evenmin voor schade aan of verlies aan goederen. Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor gedragingen van leden en introducés.

ARTIKEL 12

Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond zulks persoonlijk aan de directie of zijn gemachtigde te melden en de geleden schade op verzoek van de directie te vergoeden.

ARTIKEL 13

De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik van de banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd. Als dit door de directie of haar gemachtigde nodig wordt geacht, moet aan het personeel gelegenheid worden gegeven tot het besproeien en onderhouden van de in gebruik zijnde banen, een game mag eventueel worden uitgespeeld. Het is niet toegestaan zelf onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te verrichten. Behalve het VERPLICHTE regelmatig slepen van de gravelbanen, ten minste bij het beëindigen van de oefening of partij.

ARTIKEL 14

De aanwezige douches mogen uitsluitend gebruikt worden door spelers (speelsters) na een kort tevoren door hen gespeelde partij of oefening.

ARTIKEL 15

Tijdens de speeltijden dient het clubgebouw tot normaal gebruik van de spelers. Buiten de speeltijden mag in het clubgebouw slechts met toestemming van de directie muziek worden gemaakt en/of mogen versieringen, speciale verlichtingen, geluidsinstallaties enz. worden aangebracht.

ARTIKEL 16

Alleen met schriftelijke toestemming van de directie is het toegestaan in enigerlei vorm op het park reclame te maken en/of te sponsoren.

ARTIKEL 17

Alleen de verhuurder heeft het recht om verhuurde banen door derden te laten bespelen zolang de huurder geen gebruik maakt van het speelrecht.

ARTIKEL 18

De directie heeft het recht iedereen, die zich niet aan dit REGLEMENT VAN ORDE houdt, van het park te (laten) verwijderen.

ARTIKEL 19

Iedereen die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit REGLEMENT VAN ORDE. Het reglement is op een voor ieder toegankelijke plaats op het park is aangebracht, en vindt u op deze pagina op de website.
Reglement